Подготовка на проекти за участие в програми, финасирани от ЕС Подготовка на проекти за участие в програми, финасирани от ЕС
Подготовка на проекти за участие в програми, финасирани от ЕС
Подготовка на проекти за участие в програми, финасирани от ЕС

Подготовка на проекти за участие в програми, финасирани от ЕС

Акаунт Нова ЕООД в сътрудничество с водещи консултантски дружества, помага на своите клиенти за подготовка на проекти по линия на мерки за финасиране с европейски и нациоанални средства: Проектите, които разработваме са финасирани със средства на Структурните европейски фондове, Европейския Социален фонд, Програмата LIVE.
  • Анализ на дейността и финасовите отчети за допустимост за кандидатсване;
  • При допустимост, разработване на проект, изработване на апликационни форми, формуляри за кандидатстване, попълване на декларации;
  • Преглед на придружаващата проекта документация:
  • Подаване на проекта в ИСУН 2020 или в друг модул на финасиращата програма:
  • Подготовка на допълнителни документи, при необходимост, за отстраняване на нередности и неясноти:
  • Координиране на дейностите по изпълнение на проекта;
  • Изработване на документация за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители;
  • Подготовка на искания за авансови, междинни и окончателно плащане;
  • Подпомагане на комуникацията между Бенефициента и Управляващия орган за точното изпълнение на Договора за безвъзмездна финасова помощ.

Информация за запитване