Пълно счетоводно обслужване на Физически лица, Юридически лица, ЮЛНЦ, АД Пълно счетоводно обслужване на Физически лица, Юридически лица, ЮЛНЦ, АД
Пълно счетоводно обслужване на Физически лица, Юридически лица, ЮЛНЦ, АД
Пълно счетоводно обслужване на Физически лица, Юридически лица, ЮЛНЦ, АД

Пълно счетоводно обслужване на Физически лица, Юридически лица, ЮЛНЦ, АД

1. Счетоводно обслужване:

 • Разработване на счетоводна политика на фирмата;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи;
 • Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността на фирмата;
 • Отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • жемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • зготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП;
 • жемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
 • Интернет банкиране;
 • Обслужване на фирмени банкови сметки;
 • Изготвяне на инвентаризационни описи;
  • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
  • Изготвяне на справки:
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи;
 • Обявяване на ГФО в Търговския регистър.

 

2. Регистрация по  Закона за данък върху добавената стойност:

 • Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи,  съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.
 • Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.

 

3. ТРЗ , личен състав и самоосигуряване:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
 • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;
 • Изчисляване на болнични и отпуски;
 • Регистрация на болнични листове за служители и работници;
 • Изготвяне и подаване на магнитен носител, изискваната от НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декл. Обр.1 и Обр.6 );
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници;
 • Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;                             
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Ревизии от НАП, свързани с осигуряването на персонала;
 • Заверяване на осигурителен стаж.

Информация за запитване